Заповеди на областен управител

on .

Заповед за очуждаване.
ACP PDF 2 file document Заповед за откриване на процедура за продажба на недвижим имот № ДИ-03-002 от 11.02.2016 г.
ACP PDF 2 file document Заповед № РД-15-017

за назначаване на комисия за събиране на оферти за възлагане на поръчка с предмет "Застраховка "КАСКО" за 2016 г. на моторни превозни средства..."

от 02.02.2016 г.
ACP PDF 2 file document Заповед № РД-15-018 

за назначаване на комисия за събиране на оферти за възлагане на поръчка с предмет "Застраховка за 2016 г. на застроени недвижими имоти..."

от 02.02.2016 г.
ACP PDF 2 file document Заповед за откриване на процедура за продажба на недвижим имот № РД-15-237 от 15.12.2015 г.
ACP PDF 2 file document Заповед за отчуждаване № РД-15-127 от 10.07.2015 г.
ACP PDF 2 file document Заповед № РД-15-050 от 13.03.2015 г. за план за защита при бедствия на Област София - част "Защита на населиението при наводнение".
ACP PDF 2 file document  Заповед № РД-15-244 от 29.01.2015 г. за назначаване на Областен щаб за работа при усложнена зимна обстановка през сезон 2014-2015 г.
ACP PDF 2 file document Заповед № РД-15-006 от 09.01.2015 г. относно пълномощията на заместник областен управител Томи Младенов Николов.
ACP PDF 2 file document Заповед № РД-15-005 от 09.01.2015 г. относно пълномощията на заместник областен управител Петър Александров Харалампиев.
ACP PDF 2 file document Заповед № РД-15-004 от 09.01.2015 г. относно пълномощията на заместник областен управител Живка Такева-Първанова.
ACP PDF 2 file document Заповед № РД-15-239 от 29.12.2014 г.  за определяне на състава на постоянно действащата комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта.
 ACP PDF 2 file document Заповед № РД-15-238 от 29.12.2014 г. за  създаване на звено за мониторинг и оценка на изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област София 2011-2015 г.
 ACP PDF 2 file document  Заповед № РД-15-242 от 29.12.2014 г. за назначаване на Областна комисия “Военни паметници” при област с административен Център град София.
ACP PDF 2 file document  Заповед № РД-15-233 от 18.12.2014 г. за определяне на ресора на заместник областен управител Живка Любомирова Такева-Първанова
ACP PDF 2 file document  Заповед № РД-15-232 от 18.12.2014 г. за определяне на ресора на заместник областен управител Петър Александров Харалампиев
 ACP PDF 2 file document  Заповед № РД-15-231 от 18.12.2014 г. за определяне на ресора на заместник областен управител Томи Младенов Николов
ACP PDF 2 file document Заповед № РД-15-214 от 01.12.2014 г. относно определяне поименния състав на постоянно действащата Областна епизоотична комисия за прилагане на мерките по здравеопазване на животните натериторията на Област София
ACP PDF 2 file document Заповед № РД-15-157 от 04.08.2014 г.за насрочване на заседание на Областната епизоотична комисия 
 ACP PDF 2 file document  Заповед № РД-15-082 от 09.04.2014 г. за връщане на решение №172 на СОС от 27.03.2014 г.
ACP PDF 2 file document Заповед № РД-15-067 от 27.03.2014 г. за връщане на решение № 134 от 13.03.2014 г. на СО
 ACP PDF 2 file document  Заповед № РД-15-063 от 25.03.2014 г. изменя Заповед № РД-15-151 от 12.08.2014 г. за  Приемните дни и часове Областна администрация област София
 ACP PDF 2 file document  Заповед № РД-15-036 от 05.03.2014 г. 

Областният Управител на област София връща Решение № 96 , прието на заседание на Столичния общински съвет (СОС), проведено на 20.02.2014 г. по Протокол № 57, т. 9 от дневния ред, по доклад № СО- 9300-61/13.02.2014 г. относно управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на територии, общинска собственост.

 ACP PDF 2 file document  ЗАПОВЕД № РД-15-025 от 17.02.2014г. План на новообразуваните имоти в М: 1:1000 за обекти в землището на с.Войнеговци, район „Нови Искър”, Столична община.
ACP PDF 2 file document За условията и реда за защита на горските територии от пожари.
ACP PDF 2 file document  Вътрешни правила за работа на Областен обществен съвет при Областна администрация област София
ACP PDF 2 file document  Протокол № 1 от 10.10.2013 г. от заседание на Областен обществен съвет към Областна администрация на област София
ACP PDF 2 file document План на новообразуваните имоти замлище св. Курило
ACP PDF 2 file document План на новообразуваните имоти
ACP PDF 2 file document  Заповед РД-15-151 Приемните дни и часове Областна администрация област София
 Заповед РД-15-137 Определяне на ресора на зам. Областен управител Андрей Георгиев
 Заповед РД-15-138 Определяне на правомощия на зам. областен управител Андрей Георгиев
 ACP PDF 2 file document  Заповед РД-15-098 Определяне на ресора на зам. Областен управител Диана Тонова
 ACP PDF 2 file document  Заповед РД-15-099 Определяне на правомощия на зам. областен управител Диана Тонова
 ACP PDF 2 file document  Заповед РД-15-108 Определяне на правомощията на зам. областен управител Живка Такева-Първанова
 ACP PDF 2 file document  Заповед РД-15-109 Определяне на ресора на зам. областен управител Живка Такева-Първанова
ACP PDF 2 file document  Заповед РД-15-014 Прекратяване на административно производство по чл.80
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-021 за изпълнение на Решение № 130 на МС от 10.02.2012 г. и плана за провеждане на СНАВР
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-022 за изпълнение на Решение № 130 на МС от 10.02.2012 г. и плана за провеждане на СНАВР определяне на комисия
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-033 за изземване на имот публична държавна собственост по преписка 0408/33`10 от 07.02.2011 г.
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-036 за изземване на имот публична държавна собственост по преписка 0408/33`10 от 07.02.2011 г.
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-037  за изземване на имот публична държавна собственост по преписка 0408/33`10 от 07.02.2011 г.
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-038 за изземване на имот публична държавна собственост по преписка 0408/33`10 от 07.02.2011 г.
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-039 за изземване на имот публична държавна собственост по преписка 0408/33`10 от 07.02.2011 г.
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-040 Заповед РД-15-039за изземване на имот публична държавна собственост по преписка 0408/33`10 от 07.02.2011 г.
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-041  за изземване на имот публична държавна собственост по преписка 0408/33`10 от 07.02.2011 г.
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-042  за изземване на имот публична държавна собственост по преписка 0408/33`10 от 07.02.2011 г.
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-043  за изземване на имот публична държавна собственост по преписка 0408/33`10 от 07.02.2011 г.
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-049 за прекратяване на производство по преписка по преписка 0408/33`10 от 07.02.2011 г.
 ACP PDF 2 file document  Заповед РД-15-085 за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна държавна собственост
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-088 за създаване на постоянно действаща комисия за работа с предложения и сигнали на граждани, сигнали и омбусмана
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-114 за създаване на постоянно действаща комисия "Експертна комисия за държавна собственост"
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-162 за изземване на имот частна държавна собственост по преписка 01/25 от 25.08.2009г.
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-168 за утвърждаване на списъка на спортните обекти и съоръжения, предвидени да бъдат отдадени под наем по реза на чл. 50 от ЗФВС във връзка с чл. 75 и сл. от Правилника за прилагане на ЗФВС
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-172 за изземване на част от имот публична държавна дсобственост по преписка 21/05 от 11.02.2010 г.
 ACP PDF 2 file document   Заповед РД-15-173 за прекратяване на производство по преписка 0403/37 от 15.05.2007 г.