47 млади таланти отличени в XV областен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

on .

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

На 17.05.2016г. заместник областния управител на област София, г-жа Живка Такева- Първанова награди деца от столичните детски градини и училища взели участие с над 450 рисунки в областния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”.

В трите категории на трите възрастови групи бяха раздадени 22 поощрителни награди. Две специални награди получиха: Георги Боянов на 12 години от 143 ОУ „Г.Бенковски” - за плакат и Мария Мутафчиева на 9 години от 12 СОУ „Цар Иван Асен II”. Със специална награда беше отличена и най-малката участничка в конкурса 5 годишната Ева Панева.

Трета награда получиха 9 млади творци, втора награда – 8, а с първа награда бяха отличени 7. Пристижната първа награда в трите категории и възрастови групи се присъди на следните участници: Валерия Петрик - 9 години от Столичен център за работа с деца; Велислав Търпов - 6 години от ЦДГ № 24 „Коледарче”, Рон Аладжем – 14 години от НУИИ „Илия Петров”; Марияна Ивова – 12 години от – Първо помощно училище „Проф. Г. Ангушев”; Габриела Иванова – 13 години от 129 ОУ „Антим I”; Самуил Аспарухов – 12 години от 143 ОУ „Г.Бенковски” и Елина Джановарова – 17 години от НУИИ „Илия Петров”. Класираните на първо място в конкурса бяха наградени със статуетки, грамоти и предметни награди, а всички отличени участници с грамоти и предметни награди.

Наградените на първите места творби ще участват в Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”, който ще се проведе през есента на 2016 г.

(Галерия снимки от събитието)

 

 

Областният Управител на гр. София г-н Веселин Пенев присъства на конкурса „Учител на годината” организиран от Синдиката на българските учители.

on .

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

На 11 май 2016 г., в Деня за почит на светите братя равноапостоли и първоучители Кирил и Методий, в навечерието на най-светлия български празник – 24 май, Синдикатът на българските учители проведе заключителния етап на XIX национален конкурс „Учител на годината”, едно от най-емблематичните и дългоочаквани събития за българското учителство. Церемонията по награждаване на най-добрите учители от страната бе открита с тържествено слово на председателя на Синдиката на българските учители.
Сред официалните гости на тържеството, превърнало се в израз на уважение към достойния труд на учителите, бяха и Веселин Пенев – областен управител на София-град, и Живка Първанова – зам.-областен управител на София-град.
По утвърдена традиция за пета поредна година Областният управител на София-град удостои участниците в конкурса с награди и грамоти. Те бяха връчени от Веселин Пенев – областен управител „За мен е чест и удоволствие да поздравя Синдиката на българските учители като основоположник на една от най-светлите позитивни и устойчиви традиции в съвременното образование в България – провеждането за 19-та поредна година на авторитетния конкурс „Учител на годината“ – каза Веселин Пенев и допълни, че конкурсът отдава заслужено признание на най-ефективните учители и директори, обогатява системата за духовно стимулиране на педагогическите кадри и повишава професионалното им самочувствие и техния обществен авторитет.

Наградените от г-н Веселин Пенев – областен управител са :

Антони Милчов Стоянов, директор на СМГ „Паисий Хилендарски“ – гр. София
Величка Петрова Попова, детски учител в ОДЗ № 8 „Таврия“ – гр. София
Кремлина Любомирова Черкезова, главен учител по информационни технологии в 34 ОУ „Стою Шишков“ – гр. София
Райна Петрова Димитрова-Василева, директор на ОДЗ № 22 „Великденче“ – гр. София

(Галерия снимки от събитието)

 

 

 

Становище на областната администрация по искането на група граждани за връщане на решение № 270 на СОС от 14.04.2016 г.

on .

Поради големия обществен интерес публикуваме становището на областната администрация по искането на група граждани за връщане на решение № 270 на СОС от 14.04.2016 г. по протокол 12 за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община и приложенията към нея.

 

Герб на РБ

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я


№ към 94ПП/17
27.04.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Областна администрация на област София е постъпило Ваше заявление с вх. № 94ПП/17 от 25.04.2016 г. с искане за връщане на Решение №270 на Столичния общински съвет от 14.04.2016 г., по Протокол №12, т.3 от дневния ред, по доклад № СОА 16—ВК66-4344/30.03.2016 г., с което се приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на Столична община и приложенията към нея.

Във връзка с изложените в заявлението съображения относно неговата незаконосъобразност, Ви уведомявам за следното:

Относно липсата на конкретни фактически и правни основания за приемане на Наредбата:

1. Цитираният текст на т.8 на чл. 21, ал.1 от ЗМСМА според Вас не е приложимата правна разпоредба, тъй като касае „общинско имущество“. Доколкото Наредбата касае промени в приходната част на търговски дружества, чийто принципал е СОС и предвид факта че „имущество“-то от правна гледна точка представлява съвкупност от веществените и невеществените стопански активи, с които разполага стопанският субект, считам че посочената разпоредба е приложимата правна норма.

2. Спазването на изискванията на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/.

Текстът на ал. 2 на чл. 28 от ЗНА гласи: „Мотивите, съответно докладът, съдържат: 1. Причините, които налагат приемането; 2. Целите, които се поставят; 3. Финансовите и други средства, необходими за прилагане на новата уредба; 4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите ако има такива; 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.“. В преамбюла на Решение №270/14.04.2016 г. са изброени съответно: 1. Причините, които налагат изменението на Наредбата; 2. Целите, които се поставят; 3. Необходимите финансови и други средства за прилагането й – няма да са необходими такива; 4. Очакваните резултати – подобряване на качеството на транспортното обслужване; 5. Съответствие с правото на ЕС.

3. Относно липсата на икономическа аргументация:

С § 40 от Допълнителните разпоредби се допълва досегашния текст на § 8 от Наредбата като се отменят „Правила за образуване цената на еднократно пътуване и превозните документи за масов градски транспорт на територията на Столична община“, приети с Решение №24 от 11.12.2000 г. на СОС, като с § 41 се създава нов текст, както следва: „Цените на превозните документи за обществен градски транспорт на територията на Столична община се определят, съгласно утвърдените с Икономическа рамка на обществения градски транспорт е Столична община за съответните приходи и разходи за дейността“.

4. Относно формалното изпълнение на т. 5 на чл. 28, ал. 2 от ЗНА – анализ за съответствие с правото на ЕС:

В мотивите към Решението не е посочен конкретно и Регламент № 1370/2007 г., но е коментирано, че са предвидени множество гаранции за сигурността и безопасността на гражданите, ползващи услугите на транспортните оператори – аргумент от Регламента. Съгласно чл. 1 от Регламент №1370/2007 г. целта на регламента е да определи начина, по който могат да действат компетентните органи в сферата на обществения пътнически транспорт – чрез предоставяне на по-многобройни /пускане в експлоатация на нови участъци на метрото/, по-безопасни, по-висококачествени /възможност за съчетаване на метрото с наземни транспортни услуги/ услуги или на по-ниска цена, спрямо тези, които биха били обусловени само от пазарните механизми.

Горепосоченото решение е издадено от компетентен орган при оперативна самостоятелност в кръга на неговите материални и териториални компетенции. Общинският съвет е орган на местното самоуправление, чиито териториални компетенции се разпростират на територията на дадена община.

По отношение на съответствието на решението с разпоредбите на материалния закон и приемането му при спазване на процесуалните правила същото е издадено на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК. Решението е прието на заседание на СОС, проведено на 14.04.2016 г., отразено в Протокол № 12, точка 3 от дневния ред, по доклад № СОА16-ВК66-4344/30.03.2016 г., които разпоредби се явяват правилно основание за приемането му.

Спазени са изискванията на чл. 26, ал. 2 от ЗНА за публикуване на проекта на интернет-страницата на съответната институция на 28.01.2016 г., ведно с мотивите към него и предоставяне на заинтересуваните лица на 14 дневен срок за становища и предложения по проекта преди внасянето му за гласуване в компетентния орган, който срок изтича на 13.04.2016 г.

Останалите аргументи, изложени в искането Ви се отнасят до целесъобразността на приетото Решение. Областния управител може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общински съвет, но не и нецелесъобразните. По целесъобразност на взетите решения Областният управител не може да се произнесе.


С уважение,
ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ


София, ул. „Алабин“ №22, тел. 9265-126,182, факс 988-47-94, http://sf.government.bg