Конкурс за длъжността Главен счетоводител в дирекция “Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, отдел АОФАД

on .

gerb

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Областна администрация на Област София със седалище и адрес: гр. София, ул. Алабин №22

на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-091/05.04.2017г. на Областния управител на ОБЛАСТ СОФИЯ обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността Главен счетоводител в отделАдминистративно обслужване,финанси, архив и дигитализация“ към дирекция “Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжносттa:

Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

- минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – Бакалавър;

- професионална област, изисквана от работодателя: Икономика;

- минимален ранг за заемане на длъжността – IV -ти младши;

- минимален професионален опит за заемане на длъжността – 3 /три/ години;

- вид правоотношение – служебно. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал. ал.1, 2, 3 от Закона за държавния служител;

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

-         Решаване на тест;

-         Интервю.

Специфични критерии за оценка: Кандидатът трябва да притежава икономическо образование и компютърна грамотност, а професионалния опит трябва да е придобит в бюджетно счетоводство. Необходимо е да познава Закона за администрацията, Закона за счетоводството, Закон за публичните финанси, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Административнопроцесуалния кодекс, Устройствения правилник на областните администрации, и подзаконовите нормативни актове в съответната област.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурсите представят следните документи:

  - Заявление за участие в конкурса – по образец;

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

- Ксерокопия от документи за придобита образователно-квалификационна степен по специалност Икономика;

- Ксерокопия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Автобиография;

- Други документи по усмотрение на кандидата относно притежавана допълнителна квалификация или професионален опит.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 18.04.2017г. на адрес: гр. София, ул. «Алабин» № 22 лично от кандидата или от негов упълномощен представител.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в Областната администрация на Област София, ул. “Алабин” № 22 на информационното табло във фоайето на партера и на интернет страницата на областната администрация на Област София www.sfoblast.government.bg.

       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Организира, контролира и изпълнява възложените му задачи при осъществяване функциите на областния управител относно спазването на финансовата дисциплина и държавните интереси, съставя финансовите отчети и следи за спазването на бюджетната дисциплина в съответствие с указанията на първостепенния разпоредител с бюджет.

8. Определени граници (от-до) на заплатата определена за длъжността:от 620 лв. до 2050 лв.

9. Определен размер от работодателя на заплатата за длъжността -1200 лв.

Тържествена вечеря ифтар, по случай свещения за мюсюлманите месец Рамазан

on .

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

  Областният управител на София - г-н Веселин Пенев, присъства на тържествената вечеря ифтар под домакинството на Президента Росен Плевнелиев в Националния исторически музей, по случай свещения за мюсюлманите месец Рамазан.

  На събитието присъстваха още Представители на всички традиционни вероизповедания в България, вицепремиера г-жа Румяна Бъчварова, лидери на парламентарно представените политически партии, представители на дипломатическия корпус, учени и хора на изкуството, като израз на уважение към религиозния празник и към традициите на българските граждани с мюсюлманско вероизповедание.

(Галерия снимки от събитието)

 

 

 

„Кока-Кола“ отбеляза 20 – години от откриването на производствения си център в Костинброд.

on .

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

На 31.05.2016г. областния управител на София - г-н Веселин Пенев, бе сред официалните гости на събитието с което „Кока-Кола“ отбеляза 20 – години от откриването на производствения си център в Костинброд.

На събитието присъстваха още американският посланик Ерик Рубин, министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев, заместник икономическият министър Даниела Визиева, представители на президентството и много други гости.

С активната инициатива и съдействие на Областна администрация София град, стартира и реализирането на проект на „Кока-Кола“, за изграждането на 12 км. водопровод свързващ производствената база на „Кока-Кола“ в Костинброд с инфраструктурата на Софийска вода.

Като стратегически инвеститор, компанията „Кока-Кола“ обяви, че инвестира 5 милиона лева в разширяване на производството в завода си в Костинброд. Новата производствена линия ще върне на пазара голямата стъклена бутилка от 750ml. От компанията представиха и доклад за социално-икономическото въздействие на системата на „Кока-Кола“ у нас за 2015 от неговия автор – професор Капщайн от Принстънския университет.

(Галерия снимки от събитието)