Правомощия на заместник областния управител

on .

Подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;

• Обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;

• Организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.

• В изпълнение на задачите си политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.

• Бюджет и финанси;

• Земеделие и храни;

• Държавна собственост;

• Труд, социална политика;

• Здравеопазване, образование, култура и младежки дейности;

• Регионално развитие и евроинтеграция;

• Класифицирана информация и достъп до обществена информация;

• Местно самоуправление, законосъобразност на актове и действията на органите на местното самоуправление и местна администрация, контрол при изпълнението на административните актове за Област София-град;

• Други задачи, възложени от областния управител.