СЪОБЩЕНИЕ

on .

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб за корона вируса, Ви уведомяваме:
1. Независимо от епидемиологичната обстановка Областна администрация на област София извършва и ще извършва всички административни услуги и дейности, възложени ѝ със закон.
2. Центърът за административно обслужване ще работи в рамките на работното време на администрацията, като за Вашата безопасност (дезинфекциране и проветряване на помещенията) дейността му ще се прекъсва в следните периоди:
А. от 11:00 часа до 11:15 часа;
Б. от 13:45 часа до 14:00 часа;
В. от 16:00 часа до 16:15 часа.
3. Отправяме призив към Вас, при наличие на чакащи клиенти, да спазвате дистанция от 1 метър.
4. За минимализиране на риска за Вас, Ви препоръчваме да използвате възможностите за заявяване и за получаване на административни услуги чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Моля да посочвате телефон или e-mail адрес, на който да Ви уведомим за входящия номер.

Телефони за справки:
029265-181
029265-182
029265-183

Ръководството на Областна администрация на област София.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

on .

 ACP PDF 2 file document

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
          Дирекция "Управление на водите"

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система зауправление
на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на
Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“

Доклад за постъпили заявления за достъп до обществена информация 2015 г.

on .

 ACP PDF 2 file document Доклад за постъпили заявления за достъп до обществена
информация 2015 г.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

on .

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЬП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правилата за организацията на работа в Областна администрация на област София за приложение на Закона за достьп до обществена информация /ЗДОИ/, наричани за краткост Правилата, уреждат: приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ.
1.1.Областният управител със заповед определя служители от администрацията, които да разглеждат запитванията и писмените заявления за предоставяне на достьп до обществена информация.

2. Предмет на Правилата са:
2.1. приемането, регистрирането и отговорите на устните запитвания за достъп до обществена информация;
2.2. приемането, регистрирането и разпределянето на заявленията за достъп до обществена информация;
2.3. сроковете и разглеждането на заявленията за достьп до обществена информация;
2.4. изготвянето на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на обществена информация;
2.5. формите за предоставянето на достъп до обществена информация;
2.6. дължимите разходи и начините за заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация.

3. Настоящите правила са задължителни за всички служители на Областната администрация на област София.

4. Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от главния секретар на Областна администрация на област София.

II. ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТГОВОР НА УСТНИ ЗАПИТВАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

5. Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от служителите в деловодството на Областната администрация, ет. 4, стая 401.
5.1. Служителите вписват устните запитвания на електронен носител, като отбелязват: трите имена на заявителя, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация, предпочитаната форма за предоставяне на достъп, както и адреса за кореспонденция със заявителя. За устните запитвания се съставя протокол в съответствие с изискванията на чл. 61 от АПК.
5.2. Вписаните данни от електронния носител се докладват по установения в Областната администрация ред.

6. За предоставяме на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат разходи, в зависимост от формата за предоставяне на достъп и вида на носителя.

III. ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

7. За подаване на писмени заявления за достьп до обществена информация (наричани за краткост Заявления) се предоставя за ползване формуляр - образец, Приложение № 1 от тези Правила.
7.1. Формулярите - образци се предоставят на хартиен носител в деловодството на Областната администрация на област София или се ползват от официалната електронна страница на администрацията http://sf.government.bg

8. Заявленията се подават в звеното за административно обслужване във фоайето на областната администрация на област София и се регистрират в деня на тяхното постъпване по утвърдената деловодна система.

9. Получените по пощата или на официалния e-mail адрес на Областната администрация на област София Заявления се регистрират по реда на т. 8.

10. Получените Заявления по реда на т. 9 се оставят без разглеждане, ако не съдьржат данните по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от ЗДОИ.

11. Заявленията се разпределят по деловодната система на служителя по т. 1.1. както и на директора на дирекция "АПОФУС" и началника на отдел ПОУС.

12. Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са но повод или в отговор на вече регистрирано Заявление, носят регистрационния номер на Заявлението и датата на постъпване.

13. Жалбите срещу решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират в деловодството на администрацията в два екземпляра и се обработват по реда на т. 8 и т. 12.

IV. СРОКОВЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

14. Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат от служителите по т. 1.1 в 14-дневен срок, след датата на регистрирането им.

15. В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, служителите по т. 1.1 уведомяват заявителя за това лично с протокол за устно уведомяване срешу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.

16. Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок от 30 дни от получаване на писмото за уточняване, Заявлението се оставя без разглеждане, за което заявителят се уведомява писмено.
16.1. Срокът по т. 14 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

17. Срокът по т. 14 може да бъде удължен с не повече от 10 дни. когато исканата информация е в голям обем.
17.1. За удължаването на срока по т. 17 служителите уведомяват писмено заявителя.

18. Срокът по т. 14 може да бъде удължен с не повече от 14 дни. когато исканата информация се отнася до трето лице.
18.1. В 7-дневен срок от регистрирането на Заявлението, служителите по т.1.1 са длъжни да поискат изричното писменото съгласие на третото лице за предоставяне на исканата информация.
18.2. В случаите, когато не е получено съгласие от третото лице в срока по т. 18.1 или при изричен отказ да се даде съгласие, служителите по т. 1 1 могат да предоставят исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице. 18.3. В решението служителите по т. 1.1 са длъжни да спазват точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него обществена информация.
18.4. Не се иска съгласие от третото лице, когато то е задължен субект по ЗДОИ и отнасящата се до него информация е обществена информация, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

19. Когато исканата от заявителя обществена информация се отнася до дейността на административни звена от структурата на Областна администрация на област София, служителите по т. 1.1. правят писмено искане до ръководителя на съответното административно звено за предоставяне на информацията.

20. Ръководителят на административното звено следва да изготви писмен отговор до служителите по т.1.1. за предоставяне или мотивиран отказ за предоставяне на исканата информация.
20.1. Ръководителят на административното звено е длъжен да предостави исканата информация в 7- дневен срок.
20.2. Когато срокът по т. 20.1 е недостатъчен, ръководителят на административното звено прави писмено мотивирано искане за удължаване на срока до служителите по т. 1.1.
20.3. Служителите по т. 1.1. съблюдават реда и условията, предвидени в ЗДОИ, за допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп до исканата информация.
20.4. Писмените отговори от ръководителите на административните звена се регистрират по реда на т. 8, чрез деловодната система "Микси".

21. Когато Областната администрация на област София не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, служителите по т.1.1. препращат Заявлението в 14-дневен срок от получаването му към съответния орган. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.
21.1. За препращане на Заявлението служителите по т.1.1. уведомяват писмено заявителя.

22. Когато Областната администрация на област София не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение. служителите по т. 1.1 в 14-дневен срок от получаване на Заявлението, уведомяват за това заявителя.

V. ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.

1. Решения за предоставяне на достъп до обществена информация
23. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация се изготвят и подписват от служителите по т.1.1, съгласуват се по установения ред и се подписват от Областния управител.
23.1. В решението, с което се предоставя достъп до обществена информация, задължително се посочват:
- степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
- срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;
- мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
- разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.
23.2. В решението за достъп до обществена информация могат да бъдат посочени и други органи, организации и лица, които разполагат с по-пълна информация.
24. Решението за достъп до обществена информация се връчва лично срещу подпис на заявителя, изпраща се по електронен път или се изпраща по пощата с обратна разписка. Заявителят може да бъде уведомен по реда на чл. 61 от АПК за съдържанието на акта, за което се съставя протокол.
25. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи по банков път и представяне на платежен документ.

2. Решения за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация
26. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се изготвят и подписват по реда на т. 23, когато е налице основание за това, съгласно ЗДОИ.
26.1. В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация задължително се посочват правното и фактическото основание за отказ по реда на ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.
27. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчват лично срещу подпис на заявителя, изпращат се по електронен път или се изпращат по пощата с обратна разписка.

VI. ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

28. Служителите по т.1.1 подготвят предоставянето на достъп до обществена информация във формата, посочена от заявителя, който заплаща разходите за съответния вид носител на информацията.
28.1. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
а) преглед на информацията - оригинал или копие;
б) копия на хартиен носител;
в) копия на технически носител;
г) устна справка.
28.2. Достъп до обществена информация може да се предостави в една или повече от формите.
28.3. Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му способности.

29. Служителите по т. 1.1, предоставят достъпа до обществена информация във форма, различна от заявената, когато:
а) за исканата форма няма техническа възможност;
б) исканата форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
в) исканата форма води до неправомерна обработка на информацията или до нарушаване на авторски права.
29.1. В случаите по т.29 служителите по т.1.1 определят формата за предоставяне на достъп до обществена информация.

VII. ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

30. При предоставяне на обществена информация дължимите разходи се определят според вида на носителя, съгласно заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на МФ, както следва:
безДДС
- Дискета - един брой - 0,50 лв.
- CD - един брой - 0,50 лв.
- DVD - един брой - 0,60 лв.
- Разпечатване на една страница (А4) - 0,12 лв.
- Ксерокопие за една страница (A4) - 0,09 лв.
- Факс за една страница (А4) - 0,60 лв.
- Видеокасета - един брой - 3,25 лв.
- Аудиокасета - един брой - 1,15 лв.
- писмена справка за една страница (А4) - 1,59 лв.
30.1. Дължимите разходи за предоставяне на обществена информация са съобразени с определените от министъра па финансите нормативи.
30.2. Директорът на дирекция АПОФУС предлага актуализиране на дължимите разходи при настъпили изменения на определените от министъра на финансите нормативи. Заявителят е длъжен най-кьсно в деня, определен в решението за предоставяне на достъп до обществена информации да заплати дължимите разходи и предостави копие от банковото бордеро за заплащането им. Незаплащането на дължимите разходи е основание за непредоставяне на информацията. За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител.

31. Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на Областната администрация на Област София:
IBAN ВG86SТSА93003122724101
ВIС: SТSАВGSF
При банка „ДСК“ ЕАД, ФЦ „Калоян“

32. При промяна на реда за предоставяне на достъп до обществена информация се прилага новия ред, посочен в нормативния акт от датата на влизането му в сила.

33. Правилата се довеждат за сведение и изпълнение на всички служители. чрез деловодната система в Областната администрация - "Микси" и се публикуват на електронната страница на Областната администрация.

34. Настоящите правила се изменят и допълват по реда на тяхното приемане.

35. Правилата за организацията на работа в Областна администрация на област София за приложение на ЗДОИ влизат в сила от дата на утвърждаването им.


 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение №1, съгласно текста

Приложение №1: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ